چندپاره تر از پیش

دستی دستی با دستای خودم، خودم شرایط خودمو پیچیده تر کردم... فقط به امید اینکه وضع بهتر بشه...

خدایا! خودت به دست خودت با کرم و لطف خودت این گره ها رو باز کن و امیدمو نا امید نکن!

/ 1 نظر / 22 بازدید