به همین مسخرگی!

نشسته ام سر قبری گریه می کنم که مرده تویش نیست...
چرا من هنوز اینقدر احمقانه در حسرت از دست دادن رفاقتی ام که وجود خارجی نداشته هیچ وقت...؟
/ 2 نظر / 27 بازدید
لیلیت

چه جالب! این جمله رو دومین باره که امروز میشنوم... نشسته ام سر قبری... !

لیلیت

ببین عطیه جونم خودتو درگیر آدما نکن... آدما تنگن... برای هم کوچیکن هر چقدر هم بزرگ باشن...