ما...

کاش یکی ام میومد فیلم ما رو می ساخت

کی می دونه ما چی کشیدیم

کی می دونه ما چی می کشیم

کی می دونه ما چی خواهیم کشید

----------------------------------------------

اصلا بهتر که هیچ کس نسازدش.خرابش می کنند.اگر بسازند که دیگه هیچ وقت هیچ کس نمی فهمد

که چی کشیدیم

چی می کشیم

چی خواهیم کشید

.....

همین که خدا خودش می دونه کافیه.کاملا کافی.

/ 2 نظر / 4 بازدید
faeze

همین که خدا خودش می دونه کافیه.

مهدیه

اگه بسازنش دیگه مال ما نیس! وقتی ام مال ما نباشه، دیگه مهم نیس که چی کشیدیم یا خواهیم کشید واینا! کیفش یه اینه که سِری باشه . خودت بدونیش و خدات!