قصه ی سادگی گم شده مون...
نسیم تازه بر فراز کوهستان هنوز می وزد 
نويسندگان
پيوندهای روزانه
writing battle :: ۱۳٩٥/٩/٤
we silent people :: ۱۳٩٥/٤/۱٠
trust :: ۱۳٩٥/۳/٢۸
far away twinkling lights :: ۱۳٩٤/۱٢/٢
war of mine :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٧
Moonlight :: ۱۳٩٤/۱٠/٦
موسیقی متن :: ۱۳٩٤/٩/۱٦
savior :: ۱۳٩٤/۸/۱٢
it too shall pass :: ۱۳٩٤/٥/۳
five crazy things you didn't know about me :: ۱۳٩٤/٤/۱
ten millions atm pressure :: ۱۳٩٤/۳/٢۱
living dead :: ۱۳٩٤/۳/۱۸
intolerable insist on intention :: ۱۳٩٤/۳/۱٠
finally :: ۱۳٩٤/٢/٢٦
dilemma :: ۱۳٩٤/٢/۱٤
?do what make you happy :: ۱۳٩٤/٢/٥
خیال :: ۱۳٩٤/۱/٢٥
a truth :: ۱۳٩٤/۱/۱۳
end of the year advices :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٢
۱۳٩۳/۱٢/۱۸ :: ۱۳٩۳/۱٢/۱۸
چمدان های دوست داشتنی :: ۱۳٩۳/۱٢/۱۳
ای نور صدرها را اومّید صبرها را / بر اوج ابرها را رانی و چیز دیگر :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٠
hope vacancy :: ۱۳٩۳/۱۱/۱۸
Shield :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٧
new beginnings :: ۱۳٩۳/۱۱/٧
angry :: ۱۳٩۳/۱۱/٦
اولین روزها! :: ۱۳٩۳/۱٠/٢۸
alone, afraid, nonlinear :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٩
bored :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٩
unpredictable and disappointing :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٠
imagine...and tell me! plz :: ۱۳٩۳/۱٠/٥
just like a willow :: ۱۳٩۳/٩/٢٦
شهر بی رویا :: ۱۳٩۳/٩/٢٤
۱۳٩۳/٩/٢٠ :: ۱۳٩۳/٩/٢٠
هوهو :: ۱۳٩۳/٩/۱٢
really?! :: ۱۳٩۳/٩/۳
گرفتار رهایی :: ۱۳٩۳/٩/۳
پاورلس :: ۱۳٩۳/۸/٢٥
تغییر :: ۱۳٩۳/۸/٢٠
living as a Stranger :: ۱۳٩۳/٧/٢٩
سکولاریسم وبلاگی :: ۱۳٩۳/٧/٢٥
قرار بود لطیفه باشیم، نه ضعیفه! :: ۱۳٩۳/٧/۱٩
که آخری بود آخر شبان یلدا را؟ :: ۱۳٩۳/٧/۱۳
eRa :: ۱۳٩۳/٧/٤
۱۳٩۳/٦/۳۱ :: ۱۳٩۳/٦/۳۱
مقایسه :: ۱۳٩۳/٦/۳٠
پروژه :: ۱۳٩۳/٦/۱٧
دیروز و امروز :: ۱۳٩۳/٦/۱۱
شک :: ۱۳٩۳/٦/٦
داتسا نم؟!! :: ۱۳٩۳/٥/۳٠
عذرخواهی :: ۱۳٩۳/٥/۳٠
رد پا :: ۱۳٩۳/٥/٢٠
دورافتاده :: ۱۳٩۳/٥/٢٠
I was right...but... :: ۱۳٩۳/٥/۱۳
بیگانه :: ۱۳٩۳/٥/٩
اسباب کشی :: ۱۳٩۳/٥/۱
صبر :: ۱۳٩۳/٤/٢۳
چهارسال :: ۱۳٩۳/٤/٢٠
confused :: ۱۳٩۳/٤/۱٢
هشتِ چهار :: ۱۳٩۳/٤/۸
انی کنت من الظالمین :: ۱۳٩۳/۳/٢٩
head over heart decision :: ۱۳٩۳/۳/٢٠
اعتراف :: ۱۳٩۳/۳/۱۸
paradoxical loop :: ۱۳٩۳/۳/٤
من نفرت انگیز 2 :: ۱۳٩۳/۱/۳٠
اعتماد به کف :: ۱۳٩۳/۱/٢٤
داستان کوتاه دختری آواره در دنیا :: ۱۳٩۳/۱/٢۳
:| :: ۱۳٩۳/۱/۱٩
عید امسال ما :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٩
هچل :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٥
من نفرت انگیز :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٧
ناگزیر :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٧
چندپاره تر از پیش :: ۱۳٩٢/۱۱/٩
برف :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٦
جنگ :: ۱۳٩٢/٩/٢٦
:-) :: ۱۳٩٢/٩/۱۱
sad but true :: ۱۳٩٢/٩/٤
شبِ بارونِ پاییز :: ۱۳٩٢/۸/٢٩
تو ای پری کجایی؟ :: ۱۳٩٢/۸/۱٦
مخمصه :: ۱۳٩٢/۸/۳
خوب باش! :: ۱۳٩٢/٧/۱٤
شکست عشقی :: ۱۳٩٢/٧/۱۱
رانده شده از بهشت :: ۱۳٩٢/٧/۱
بهشت :: ۱۳٩٢/٦/۱
تابستونه فصل شادی و خنده... :: ۱۳٩٢/٦/۱
بغض :: ۱۳٩٢/٤/٢٥
کارآموزی خر است! :: ۱۳٩٢/٤/۱٧
متاسفم... :: ۱۳٩٢/۳/۱٩
یه عکس یادگاری :: ۱۳٩٢/۳/۱٢
how a bad world is it :: ۱۳٩٢/٢/٢٩
خیسِ باران :: ۱۳٩٢/٢/۱٤
آب حوض می کشیم... :: ۱۳٩٢/٢/۱٠
حساس نمی شوم... :: ۱۳٩٢/٢/۳
اینم تموم شد... :: ۱۳٩٢/۱/۱٥
۱۳٩۱/۱۱/٢٩ :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٩
در کجای فصل؟ :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٢
نــــــــــــــــــــ ـشدن :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۱
یارا بهشت صحبت یاران همدمست / دیدار یار نامتناسب جهنمست :: ۱۳٩۱/۱۱/٦
درد بی پایان غربت گفتنی نیست... :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۱
یک تکه از وجودم را آن جا...لا به لای آن روزها...بین آن کلمات...پیدا کردم! :: ۱۳٩۱/٩/٢٩
کابوس :: ۱۳٩۱/٩/٢٢
اگر باران نبارد... :: ۱۳٩۱/۸/٢۳
چی بگم والا؟ :: ۱۳٩۱/٦/٢
بیست ساله شدن! :: ۱۳٩۱/٥/۱۱
شایدمحال! :: ۱۳٩۱/۳/۳٠
برنگردد...دریغا... :: ۱۳٩۱/۳/٢
ملموس و دست یافتنی! :: ۱۳٩۱/٢/٢٥
بی برکت :: ۱۳٩۱/٢/۱٠
در یک روز دل انگیز بهاری... :: ۱۳٩۱/۱/٢٢
در یک صبح دل انگیز بهاری... :: ۱۳٩۱/۱/۱٧
وقتی کلاس اول بودم! :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٦
خوش به حال... :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٠
شاید کم کم مرز بین واقعیت و خیال را نمی بینم... :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٦
میان تولد و مرگ :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٢
امروزیات :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٠
حال من خوبه باعشقت!گرچه دورم از وصالت! :: ۱۳٩٠/۱٢/۸
خیس بارون... :: ۱۳٩٠/۱٢/٦
دوست دارم بیام کنارت...بال ندارم...نمی تونم! :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٦
:دی :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٦
:| :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٢
گیج و منگ! :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۸
:...... :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٥
هیچی! :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۳
کلا یادش به خیر! :: ۱۳٩٠/۱۱/٩
الهی به امید تو... :: ۱۳٩٠/۱۱/٦
سر به بیابان گذاشتن :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٥
امشب یک سر شوق و شورم... :: ۱۳٩٠/۱٠/۱۱
همین جوریا! :: ۱۳٩٠/۱٠/٩
و سکوت تو جواب همه ی مسئله هاست :: ۱۳٩٠/۱٠/٤
دوغ و دود :: ۱۳٩٠/۱٠/۳
1000 :: ۱۳٩٠/۱٠/٢
ماه گرفتگی :: ۱۳٩٠/۱٠/۱
راضی به رضاش... :: ۱۳٩٠/۱٠/۱
ما... :: ۱۳٩٠/٩/۳٠
تصمیم کبری :: ۱۳٩٠/٩/٢٩
بار دیگر تراژدی ای که دوستش داشتم... :: ۱۳٩٠/٩/٢٥
! :: ۱۳٩٠/٩/٢٥
سرشان شلوغ گشته...که رفیق رفته از یاد! :: ۱۳٩٠/٩/٢٤
اصی یه وضی... :: ۱۳٩٠/٩/٢٢
به همین مسخرگی! :: ۱۳٩٠/٩/٥
قدر شناسی.شکر. و باقی قضایا :: ۱۳٩٠/٥/۱٩
اشکر.قدر و چیزهای دیگر :: ۱۳٩٠/٥/۱۸
۱۳٩٠/٤/۳٠ :: ۱۳٩٠/٤/۳٠
جهانیان همه گر منع من کنند از عشق/من آن کنم که خداوندگار فرماید... :: ۱۳٩٠/۳/٢۳
غمگینانه :: ۱۳٩٠/۳/٢٠
حقیقت تلخ :: ۱۳٩٠/٢/٢٦
یک تجربه :: ۱۳٩٠/٢/٢٤
همین هایی که نمی نویسم... :: ۱۳٩٠/۱/٢٩
۱۳۸٩/۱٢/۱۸ :: ۱۳۸٩/۱٢/۱۸
بگو چه کنم :: ۱۳۸٩/۱٢/۱۸
فعلا عنوان نداریم :: ۱۳۸٩/۱٢/۸
خودم تنهایی :: ۱۳۸٩/۱٢/۸
کی می توان نرفتن؟ :: ۱۳۸٩/۱۱/۸
خوب و خوش و سلامت... :: ۱۳۸٩/۱۱/۱
نشد که ساده شود! :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٠
برف میاد... :: ۱۳۸٩/۱٠/۳
۱۳۸٩/٩/٢٧ :: ۱۳۸٩/٩/٢٧
بدون عنوان :: ۱۳۸٩/٩/٢٢
اتفاق خودش نمی افتد... :: ۱۳۸٩/٩/٢٢
یا لیتنی کنت معک؟؟؟؟؟ :: ۱۳۸٩/٩/۱٧
ساعت نصفه شبه! :: ۱۳۸٩/٩/۳
نیاز :: ۱۳۸٩/۸/٢۸
۱۳۸٩/۸/٢٤ :: ۱۳۸٩/۸/٢٤
عقل و دل :: ۱۳۸٩/۸/۱٥
بی وطن :: ۱۳۸٩/۸/۱٥
من او :: ۱۳۸٩/٧/۳٠
همین جوری :: ۱۳۸٩/٧/٢۳
فلانی :: ۱۳۸٩/٧/۱٥
بازهم من و دیوونگی هام :: ۱۳۸٩/٧/۱۱
من و دیوونگی هام :: ۱۳۸٩/٧/٦
روز اول :: ۱۳۸٩/٧/٢
تو همیشه هستی اما... :: ۱۳۸٩/٦/۱٥
رمضان کریم :: ۱۳۸٩/٥/٢۸
comming soon....!!!! :: ۱۳۸٩/٥/۱٧
تا بعد :: ۱۳۸٩/٥/٢
جام جهانی با طعم کنکور...یاکنکورباطعم جام جهانی؟؟؟مسئله اینست! :: ۱۳۸٩/٤/۱٠
آخر غربت دنیا :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٧
کوشیدن :: ۱۳۸۸/۱٢/۱۸
پیامبر...محمد(ص) :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٢
تمام می شود... :: ۱۳۸۸/۱٢/۳
سَحَر آن است که خورشید بگوید :: ۱۳۸۸/۱۱/٦
خواب خوب :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٩
فهم لا یعقلون... :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٩
خدایا :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٤
گل و بلبل :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٢
به من بگو :: ۱۳۸۸/۱٠/۸
بر یاد رفته :: ۱۳۸۸/٩/٢٩
تو خیلی خیال پردازی :: ۱۳۸۸/٩/٢٤
جانان! :: ۱۳۸۸/٩/٢
8/8/88 :: ۱۳۸۸/۸/۸
همه ی ماه مهر :: ۱۳۸۸/۸/٢
آهسته رو... :: ۱۳۸۸/٦/٢٦
حرف هایم همه برای نگفتن است :: ۱۳۸۸/٥/٢٦
برای تو...که می آیی :: ۱۳۸۸/٥/۱٦
معادله :: ۱۳۸۸/٥/۱٢
یادت باشه :: ۱۳۸۸/٥/٢
روح چند پاره :: ۱۳۸۸/٤/۱۸
بهترین....می شه؟ :: ۱۳۸۸/٤/۱
المپیاد...پر... :: ۱۳۸۸/۳/٢۱
دا :: ۱۳۸۸/۳/۱۳
دیشب... :: ۱۳۸۸/۳/٧
راه را... :: ۱۳۸۸/۳/٦
اینم تموم شد :: ۱۳۸۸/٢/٢٩
زمین خوردن... :: ۱۳۸۸/٢/۱٤
نوروز 88 :: ۱۳۸۸/۱/۱٥
سال نو مبارک! :: ۱۳۸۸/۱/۱
درد گنگ :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٥
من باید درس بخونم! :: ۱۳۸٧/۱٢/۱۳
حقیقت :: ۱۳۸٧/۱٢/٩
خداوند :: ۱۳۸٧/۱٢/۱
نسیم تازه بر فراز کوهستان سبز :: ۱۳۸٧/۱۱/۱۸
خسته شدم... :: ۱۳۸٧/۱۱/٦
آغاز...شاید با شعری... :: ۱۳۸٧/۱٠/٢٩
به نام او... :: ۱۳۸٧/۱٠/۱۱
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

ناگزیر از سفرم... بی سر و سامان چون باد...
امکانات وب